Откъс от Предсказанието на Пророчицата
Brot úr Völuspá á búlgörsku

2. Ek man j?tna
?r um borna,
?? er for?um mik
f?dda h?f?u.
N?u man ek heima,
n?u ?vi?i,
mj?tvi? m?ran
fyr mold ne?an.
2. ?g man j?tna
?r um borna,
?? er for?um mig
f?dda h?f?u.
N?u man ?g heima,
n?u ?vi?jur,
mj?tvi? m?ran
fyr mold ne?an.
2. Âåëèêàíè* ïîìíÿ
ïðåäè âðåìåòî ðîäåíè,
íÿêîãà, îòäàâíà,
äàðèõà ìå ñ æèâîò.*
 ñïîìåíèòå âèæäàì äåâåò ñâÿòà*
è æåíè — äåâåò âåëèêàíêè,*
à ÿñåí ñëàâåí, äúðâî íà âñè÷êè ñâåòîâå,
ñåìêà îùå ïîä çåìÿòà áå.

Предишна станца

Следваща станца

Яна Чанкова & Айгир Сверисон © 2012, 2013
Графична концепция