Откъс от Тъй речени са на Високия словата
Brot úr Hávamálum á búlgörsku

1 G?ttir allar
??r gangi fram
um sko?ask skyli,
um skygnask skyli,
?v?at ?v?st er at vita
hvar ?vinir
sitja ? fleti fyrir.
1. G?ttir allar
??ur gangi fram
um sko?ast skyli,
um skyggnast skyli,
?v? a? ?v?st er a? vita
hvar ?vinir
sitja ? fleti fyrir.
1. Ïðåäè ïðàãà äà ïðåêðà÷èø
è íàïðåäå äà èçëåçåø,
îñëóøàé ñå, îãëåäàé ñå, ïðîçðè,
çàùîòî íèâãàø ñå íå çíàå,
êúäå âðàãúò òè ñå ñïîòàéâà,
êðàé ìàñàòà,*
çà ïèð ãîòîâà.

Следваща станца

Яна Чанкова & Айгир Сверисон © 2012, 2013
Графична концепция