Откъс от Предсказанието на Пророчицата
Brot úr Völuspá á búlgörsku

1. Hlj??s bi? ek
allar kindir,
meiri ok minni
m?gu Heimdallar.
Vildu at ek, Valf??r,
vel fyr telja
forn spj?ll fira,
?au er fremst um man.
1. Hlj??s bi? ?g
allar kindir,
meiri og minni
m?gu Heimdalar.
Vildu a? ?g, Valf??ur,
vel fyr telja
forn spj?ll f?ra,
?au er fremst um man.
1. Ñëóøàéòå* âñè÷êè ðîäîâå,
íà Õåéìäàëóð*
ìàëêè è ãîëåìè ñèíîâå.*
Òè, íà ïîñå÷åíèòå â áîé Áàùà,*
æåëàåø ñòàðèòå ñêàçàíèÿ
àç ïðàâäèâî äà òè ïðåäàäà,
îíåçè, äåòî ïîìíÿ ãè îùå
îò íà÷àëîòî íà äðåâíîñòòà.

Следваща станца

Яна Чанкова & Айгир Сверисон © 2012, 2013
Графична концепция